ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
про надання послуг

м. Київ

«18» серпня 2022 р.

Фізична особа-підприємець БУДНИК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ (надалі Виконавець та/або Постачальник послуг) пропонує Вам прочитати текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам не приєднуватися до цієї публічної оферти (договору) та відмовитись від Послуг, які пропонує Вам Виконавець до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить, за телефоном: +38 (096) 251 93 44.

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) Виконавця, щодо укладення Договору про надання послуг з навчання та підвищення кваліфікації, що здійснюються Постачальником послуг за допомогою онлайн-сервісів https://teachme.expert та мобільної інтернет платформи, з будь-якою фізичною особою, на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

  • реєстрація на сайті https://teachme.expert або, за наявності, в іншому ресурсі teachme, визначеному Виконавцем;
  • погодження з умовами цього Договору при реєстрації на сайті https://teachme.expert/ або, за наявності, в іншому ресурсі, teachme, визначеному Виконавцем;
  • оплата послуг Постачальника послуг.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг, вважається, що Вам цілком зрозумілі всі положення даної Публічної оферти (договору) про надання послуг, а також що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами даної Публічної оферти (договору) про надання послуг, в повному обсязі і безумовно приймаєте її, та погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються даним Договором (публічною офертою) про надання послуг.

Терміни, що вживаються в Договорі:

Замовник / Споживач – будь-яка дієздатна особа або законний представник недієздатної / частково дієздатної особи, що приймає всі умови цього договору, акцептує її та сплачує за Послуги, згідно цього договору;

Постачальник послуг / Виконавець – фізична особа-підприємець Будник Андрій Павлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів – 3084620817, що надає, згідно цього договору послуги Замовнику з навчання та підвищення кваліфікації;

Послуги – послуги з доступу до Онлайн-сервісу з метою навчання та підвищення кваліфікації, що надаються Постачальником послуг; Онлайн-сервіс – веб-сайт https://teachme.expert та/або мобільна онлайн платформа teachme (в тому числі інтернет сторінки, посилання та інші IT-рішення), що допомагає Замовнику отримати доступ до Послуг;

Тарифи – перелік послуг, що надаються Постачальником послуг та вартість цих послуг, які публікуються на онлайн-платформі.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

1 Загальні положення

1.1 Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 та 642 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності, Фізичної особи-підприємця Будника Андрія Павловича, як Виконавця з надання послуг, адресованою Замовникам, укласти Договір про надання Замовникові комплексу послуг на викладених нижче умовах.

1.2 Надалі по тексту Публічної оферти (Договору) Виконавець та Замовник разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона». 1.3 Текст Публічної оферти (Договору) завжди розміщений на сайті https://teachme.expert, і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Замовнику до моменту прийняття (акцепту) Публічної оферти.

1.4 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2 Предмет договору (пропозиція, публічна оферта)

2.1 Предметом договору (публічної оферти) є надання Виконавцем Замовникові за плату комплексу послуг на умовах цього Договору.

2.2 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник послуг зобов'язується надати послуги з навчання та підвищення кваліфікації за допомогою онлайн-сервісу (надалі – Послуги) Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Постачальника послуг відповідно до умов цього Договору.

2.3 Графік надання послуг Постачальником послуг вказується в особистому кабінеті Замовника на онлайн-платформі.

2.4 Правила та умови користування онлайн-платформою викладені в «Умовах користувача», що опубліковані у відкритому доступі на сайті https://teachme.expert.

2.5 Акцептуючи цей Договір, Замовник погоджується, що ознайомився з «Умовами користувача» онлайн-платформи та згоден з ними. Послуги надаються тільки за умови згоди з «Умовами користувача» онлайн-платформи.

2.6 Замовник самостійно обирає Тариф і графік надання Послуг для індивідуальних зайнять. Графік надання Послуг в рамках групових зайнять встановлено відповідним тарифним планом та є фіксованим. Інформація по тарифах розміщена веб-сайті https://teachme.expert. Інформація, щодо обраного Замовником тарифу та графіком надання послуг відображена в особистому кабінеті Замовника на онлайн-платформі.

2.7 Замовник усвідомлює і погоджується, що послуги з навчання та підвищення кваліфікації, за цим Договором, здійснює виключно Постачальник послуг.

3 Порядок укладання Договору

3.1 Договір укладається між Виконавцем і Споживачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2 Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Споживачем оплати Послуг.

3.3 Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.

3.4 Укладання цього Договору означає, що Споживач:

3.4.1 у повному обсязі ознайомився з правилами надання Послуг, які зазначені в цьому договорі;

3.4.2 визнає придатними для себе та своїх дітей Послуги, що в ньому надаються;

3.4.3 приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

3.5 Споживач зобов’язується вносити (повідомляти) достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6 Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений

4 Порядок розрахунків, приймання-передача Послуг

4.1 Послуги надаються Споживачеві на платній основі відповідно до умов Договору і Тарифів. Споживач розуміє і погоджується, що Тарифи/Ціни на послуги, та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Виконавця. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через веб-сайт https://teachme.expert.

4.2 Право на отримання Послуг надається після здійснення оплати.

4.3 Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу, що опубліковані на веб-сайті https://teachme.expert. Оплата за Послуги здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4 Оплата Замовником Послуг має бути здійснена, шляхом онлайн-оплати через Особистий кабінет на онлайн-платформі, за допомогою платіжної системи LiqPay або в інший спосіб, визначений у особистому кабінеті Замовника.

4.5 Зобов'язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.6 Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Постачальника послуг не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних систем, банків, операторів телекомунікаційного зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

4.7 Факт оплати Замовником за Послуги за цим Договором - є фактом надання Послуг Замовнику. Замовник погоджується, що додаткове підтвердження надання Послуг, як то акт приймання-передачі не вимагається.

5 Обов’язки Сторін

5.1 Постачальник послуг зобов'язаний:

5.1.1 Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.2 Узгоджувати із Замовником графік надання Послуг.

5.1.3 Надавати в безоплатне користування Замовнику свою онлайн-платформу.

5.2 Замовник зобов'язаний:

5.2.1 Не передавати права за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди Постачальника послуг.

5.2.2 Здійснити оплату Послуг у строки та відповідно до умов цього Договору.

5.2.3 Самостійно забезпечити себе персональним комп'ютером і доступом до мережі Інтернет для можливості використання онлайн-сервісу.

5.2.4 Запобігати розкриттю паролів і логінів, що використовуються для доступу в онлайн-сервіс.

5.2.5 У разі розкриття або підозри про розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до онлайн-сервісу, негайно письмово повідомити про це Постачальника послуг.

5.2.6 Ознайомитись та погодитись з «Умовами користування» онлайн-платформи.

6 Вирішення спірних питань та відповідальність Сторін

6.1 Спори та/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та є наслідком цього Договору, та не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.2 Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Претензії передаються нарочно або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 14 робочих днів з дня отримання претензії на адресу, вказану в претензії.

6.3 У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6.4 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що їй були прийняті всі залежні від неї заходи, щодо належного виконання зобов'язання.

6.5 При порушенні Замовником умов цього Договору або «Умов користувача» онлайн-платформи Постачальник послуг може припинити надання Послуг достроково без повернення сплачених грошових коштів.

6.6 За порушення умов цього Договору Замовник відшкодовує збитки в розмірі прямих дійсних збитків завданих Постачальнику послуг.

6.7 Постачальник послуг залишає за собою право негайно припинити надання Послуг Замовнику у випадку:

6.7.1 Встановлення факту підтримки або вчинення Замовником будь-яких незаконних дій.

6.7.2 Поширення та/або публікації будь-якої інформації, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, нормам міжнародного права, порушує права інших осіб.

6.7.3 Рекламування послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством України.

6.8 Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в п. 6.7. цього Договору, не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Постачальником послуг своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

6.9 Постачальник послуг не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які затримки, перерви, збитки або втрати, що відбуваються внаслідок:

  • дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Постачальнику послуг;
  • проблем під час передачі даних або з'єднання, що сталися не з вини Постачальника послуг;
  • форс-мажорних обставин;
  • порушення функціонування мережі Інтернет, так само як і за її доступність для Замовника.

6.10 Час Постачальник послуг не контролює і не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником за допомогою онлайн-сервісу і не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

6.11 Постачальник послуг не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних з використанням доступу до онлайн-сервісу.

6.12 У разі розірвання цього Договору, Постачальник послуг повертає Замовнику грошові кошти за ненадані Послуги. Сума, що підлягає поверненню розраховується Постачальником послуг шляхом вирахування вартості фактично наданих Послуг (відповідної кількості проведених індивідуальних або групових зайнять) від суми, яка була оплачена Замовником на умовах цього Договору. Постачальник послуг здійснює перерахунок і повертає кошти протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання від Замовника на адресу для листування: м. Київ, Дніпровська Набережна, 26-К, кв. 8, оригіналу заяви про розірвання цього Договору, з зазначенням аргументованої причини такого розірвання та реквізитів рахунку для перерахування грошових коштів.

7 Форс-мажор

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечні діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

7.2 Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п. 7.1 цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.

7.3 Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.

7.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7.5 Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 7.2, 7.3 цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

8 Строк дії договору, його зміна і розірвання Договору.

8.1 Цей Договір діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту його Замовником. Термін дії Договору залежить від сплаченого Замовником розрахункового періоду і тарифу.

8.2 Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.3 Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.

8.4 Закінчення строку дії даного Договору, не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце в період його дії.

9 Інші умови, прикінцеві положення

9.1 Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.2 Шляхом укладення цього Договору, Замовник надає Постачальнику послуг право та безумовну згоду на обробку його персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

9.3 Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов'язковими та істотними умовами цього Договору.

9.4 Не вступаючи в супереч з умовами Оферти, Замовник та Постачальник послуг мають право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового документа.

9.5 Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Постачальником послуг в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на веб-сайті https://teachme.expert. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Постачальником послуг за оплаченим Замовником тарифом.

9.6 Споживач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Споживача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в цьому Договору.

9.7 У випадках, що не врегульовані цим Договором, Виконавець і Споживач зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

9.8 Замовник вправі розповсюджувати інформацію щодо продуктів та послуг Виконавця, включаючи інформацію щодо їх вартості. Однак, вся інформація про технології та технічні рішення Виконавця, а також будь-яка інформація, що стосується безпосередньо навчального процесу, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

9.9 Реквізити Виконавця:

ФОП БУДНИК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ,

реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів – 3084620817

Р/р UA403052990000026001026226213 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Замовити дзвінок

Хто буде навчатися
Контакти одного з батьків

Дякуємо за вашу заявку!

Наш менеджер зв’яжеться з вами протягом 24 годин.

Дякуємо за вашу заявку! фото

Придбати абонемент

грн / заняття всього грн
Хто буде навчатися
Контакти одного з батьків

Дякуємо за вашу заявку!

Наш менеджер зв’яжеться з вами протягом 24 годин.

Дякуємо за вашу заявку! фото